Hva gjør vi

ASBEST

Asbest finner man i ca. 80% bygninger som var ferdigstilt før 1980. Våre ansatte har inntil 33 års erfaring innen asbestsanering. De har vært med på alle utfordringer man kan møte i saneringsprosjekter være seg sanering av skjulte forekomster, sprøyteasbest på konstruksjoner, brannskader med asbestforekomster, asbestsanering av skip, sanering av telefonsentraler med utfordringer som statisk elektrisitet og ikke minst totalsanering av tekniske rom fyrrom med store mengder asbestforekomster.

MUGG/SOPP

Er et stort problem i norske bygninger grunnet byggemetoder, dårlig luftsirkulasjon kombinert med fuktproblematikk. Ved denne typen skader har spesielt personer med nedsatt immunforsvar og barn som ofte opplever plager, i tillegg til at bygningsmassen forfaller over tid om ikke årsak og forekomstene utbedres.

PCB

Finner mann flere steder i bygningsmassen. Dette kan f. eks. være i isolerglass vinduer, myke fuger i våtrom, maling, gulvbelegg, mellom fasadeelementer osv. PCB vil i de fleste tilfeller trekkes inn i tilliggende materialer også inn i betong.

AVFØRING FRA DUER

Er et problem mange ikke er klar over. Dette finner vi ofte på utette loft hvor duene har hatt tilkomst. Avføringen er svært helseskadelig og må håndterer med personlig verneutstyr og områdene må rengjøres og desinfiseres etter at avføringen er sanert.

RIVING

Utfører alt innen innvendig rensk og rivning av ikke bærende konstruksjoner og fyringsanlegg det er viktig at dette utføres av fagfolk som har kunnskap om miljøskadelige forekomster og håndtering/deponering av disse. Byggherrer risikerer betydelige gebyrer om ikke miljøfarlig forekomster sorteres som riktig fraksjon og deklareres i henhold til gjeldende regelverk. Våre fagfolk har lang erfaring og vurderer løpende slik forekomster

KURS

Holder asbestkurs over hele Norge for både utførende, avfallsmottak/deponi, Arbeidstilsynet, Kommuner VVS

Vi har lansert nyheten gratis informasjonskurs om asbest for elektrobransjen da dette er en bransje som eksponeres for asbest uten å nødvendigvis være klar over det.

All type rådgivning innen asbestutfordringer som problemløsning, luftmålinger, prosjektering